Carlo Felice e i tiranni sabaudi? Un libro straordinario.

Carlo Felice e i tiranni sabaudi? Un libro straordinario.
di Stèvini Cherchi
Su lìburu de Frantziscu Casula fait diaveras a ddu disciniri straordinàriu, in su sentidu literali de su fueddu. Sa stòria chi si contat difatis abarrat no sceti foras de s’ordinàriu, ma andat inderetura contras a comenti si-dd’ant sèmpiri contada: scrita de is bincidoris, in totu allenus a sa vida de s’ìsula, prena de arretòrica po sa grandu pàtria gloriosa chi at fraigau sa “natzioni” italiana (cunfundendi custu cuntzetu cun su de “stadu”); stòria chi totus eus studiau me is lìburus ofitzialis de scola, chi si contant is Savojas comenti a is chi ant fatu intrai sa Sardìnnia in sa grandu stòria, cultura e lìngua italiana (lìngua chi mancu issus chistionànt a primìtziu, ca fiant francòfonus).
Lassendi chi siant su Prof. Melis e Frantziscu etotu a bosi contai de is arroris de su guvernu de Carlo Felice e de is àterus tirannus sabàudus (est aici etotu, si funt cumportaus che a tirannus beriderus), deu m’ia a bolli stentai narendi calincunu fueddu asuba de lìngua e cultura.Depeus nai ca is chistionis de sa lìngua e de sa cultura caminant sèmpiri a costau de is fatus de sa stòria. Mancai siat issa difatis, cun is acuntèssius detzìdius de is chi cumandant, a stabilessi sa preneta de is pòpulus e finsas pensamentus e parris chi cuddus etotu si faint de issus matessi (chi iaus a podi nai “cuscièntzia de s’identidadi”), a bortas intamis sutzedit chi potzat essi custa cuscièntzia de sei, mancai scuta de malivatus e ingiustìtzias, a arrennesci a movi is acadessimentus fadendi de manera chi siant is pòpulus etotu a impelli sa stòria de parti de bàsciu. Naru custu cun sa fiantza e sa spera chi siat mancai sa connoscèntzia de sa stòria sarda comenti si-dda contat Frantziscu a s’agiudai a cumprendi poita sa natzioni nosta beridera, màrtura e scabudada, si siat pòtzia scaresci de sa cultura sua plurimillenària; una cultura trasmìtia in is ùrtimus 12 sèculus de una lìngua, su sardu, chi mancai nàscïa de una lìngua furistera imposta amarolla de is dominadoris romanus a is bividoris primàrgius Shardana, costruidoris de sa tzivilidadi nuràgica, at tentu sa fortza de lompi finsas a nosu chena si sperdi e arrichendi-sì de totu su chi àterus dominadoris furisteris ant innestau aìnturu de issa chena arrennesci a dda sderrui.
Tocat a nai a sa dereta ca nci funt casi arrennèscïus, su perìgulu est mannu chi pensaus ca chi sigheus a no dda trasmiti a is fillus nostus, in pagus dexenas de annus at a scumparri de sa faci de sa terra. Comenti seus lòmpius a custu sciacu? Chi pensaus a su momentu chi is Savojas funt arribbaus innoi in su 1720, totu su pòpulu chistionàt in sardu sceti, bogau su spanniolu po is àutus ofitzialis e po sa pagu genti studiada chi nci fiat. Est s’inghitzu de unu domìniu chi in totu is fainas de custus urreis, innantis e apustis de s’unificadura italiana de su 1861, lassat arrastu de bisura coloniali, de meris chi sfrùtuant is chi tenint asuta. Pensaus a sa chistioni linguìstica-culturali, chi no fait a cerri de sa polìtica de fura e spollamentu sèmpiri persighida de totu is Savojas, poita ca ndi benit a essi mèdiu e fundamenta; ca prus de is fatus polìticus e econòmicus, est sa bisura linguìstica e culturali chi at giogau meda asuba de is pensamentus e is parris chi nosu sardus teneus de nosu matessi.
A arreprimi is “dialetus sardus” e a imponni sa lìngua italiana che a mèdiu de “intzivilimentu” dd’ant fatu luegus, asuba de unu pòpulu chi giai de s’inghitzu bidiant cumpostu “per sua natura, da nemici della fatica, feroci e dediti al vizio”, Sardìnnia “paese maledetto”, cun su sardu chi est “più selvaggio del selvaggio, perché il selvaggio non conosce la luce e il sardo la conosce”. Ita ddi podit abarrai a unu pòpulu po s’intendi pòpulu, chi ddi naras aici e ndi-ddi lias sa lìngua? E comenti ant fatu? “Proibendo severamente l’uso del dialetto sardo in ogni atto pubblico civile non meno che nelle funzioni ecclesiastiche tranne le prediche”; “si prescrive l’esclusivo uso della lingua italiana per incivilire alquanto quella nazione, sì affinché vi siano più universalmente comprese le istruzioni e gli ordini del Governo”.
Luegus duncas s’italianu est impostu me is scolas e chi a s’inghitzu lompit sceti a pagus assortaus, in s’800 cumintzat a si spainai po s’imparamentu de su pòpulu puru. Aici est nàscïa sa desardisadura de is sardus, in d-unu progetu de aparixamentu culturali tìpicu de is potèntzias colonialis. Si ti nant: “La’, deu t’impòngiu una lìngua nòbili e de grandu cultura ca ti-ndi bollu pesai de su stadu de primitivu nioranti, no ti fatzu fueddai prus cussu dialetu aresti fatu e lassau po ti fai intrai in su mundu de is pòpulus tzivilis”; e custu sighint a ti-ddu nai dònnia dii, in dònnia manera, e funt aici abbistus narendi-ti-ddu e aici fortis proibendi-tì sa lìngua tua, chi a s’acabbu tui nci as a crei amarolla. Ma ddu faint po t’assugetai a sa boluntadi insoru, po t’imponni sa lei insoru e sfrutuai su territòriu tuu, po ti-ndi furai totu is arrichesas, sciuscendi-tì is padentis po ndi fai craboni o linna po is bias ferradas de is partis arricas de s’arrènniu, furai is mineralis de sa terra po fai arricai is stràngius, mancai fadendi-tì morri de silicosi o sparendi-tì chi t’atrivis a scioperai po is deretus tuus de traballadori, pighendi-tì povintzas sa vida de sodrau po is miras imperialis de alladiamentu in Europa e Àfrica.
Est po fai totu custu chi ti depint fai crei ca no balis a nudda, ca ses sceti un’arestatzu chena lìngua, unu chi est bonu sceti a achichiai unu dialetu grezu, un’èssiri bàsciu chi “chena de issus no ti-ndi podis scabbulli de nudda” e ca si intamis ddus sighis t’as a agatai parti de unu pòpulu forti e grandiosu chi fait luxi de sei sa stòria de s’umanidadi.
Duncas is Savojas (e apustis su fascismu puru), comenti si contat Frantziscu, ndi strantaxant unu sistema coloniali chi cun custa polìtica contras a sa cultura e sa lìngua sarda arrennescit a nosi-ndi liai su sentidu de identidadi nostu prus sintzillu e cumbintu. E no nc’est de pensai chi cun sa democratzia siat cambiada meda custa manera de guvernai. It’eus connotu apustis de su 1948 e pruschetotu de is primus annus ’60, antis cun sa scola de massa e pustis cun sa televisioni po totus? Sa stòria ant sighiu a si-dda contai sèmpiri a bisura de colonisadoris, cuendi-sì totu su chi iaus tentu de importu, sa tzivilidadi nuràgica stravanada, froria millennus innantis de sa grandu Roma, sa tzivilidadi manna de is giugis, chi est stètia capassa de si donai in su 1300 unu còdixi de leis che sa Carta de Logu, abarrada bàlida finsas a metadi de s’800; totu su chi s’iat pòtziu donai fama me is sèculus passaus si-dd’ant cuau cun stùdiu e coidu, e nosu no ndi scideus nudda. Si biint oindii tambeni lìburus italianus de scola po pipius chi amostant s’Itàlia cun is monumentus famaus de is tzitadis mannas suas e sa Sardìnnia populada sceti de brebeis e pastoris. E sighint sèmpiri a si proibiri de fueddai sa lìngua nosta, sa primu nàscïa de is fillas de su latinu e chi po sèculus at espressau sa manera nosta de pensai e de fai, sa cultura spirituali e materiali de is sardus; unu mundu de arrelatas personalis e comunidàrias fundudas, de ètica de su traballu, de solidaridadi in s’abisòngiu, de agiudu torrau, de allirghia e sunfrimentu bìvius a cumoni, cun is fueddus de sa poesia e de su càntidu me is prus espressadas sintzillas de s’arti nosta. Cussa lìngua est totu su chi seus stètius me is sèculus, carriada de totu su prexu, su dolori, su sentidu, su chi ant bìviu totu is chi me is sèculus ant imperau cussa lìngua po essi in su mundu, po comunicai a paisanus o stràngius ideas talladas cun cussa lìngua e chi issas etotu tallant su mundu cun cussa lìngua a manera in totu ùnica. Custa lìngua prena de totu su sànguni de is chi dd’ant imperada, funt arrennèscïus a si ndi-dda furai, ca eus bòfiu crei a is fàulas chi s’at contau unu stadu chi tenit totu s’interessu a chi nosu sigaus a achichiai una lìngua po nosu stràngia, in d-una scola chi no si contat nudda de nosu e de sa terra nosta (castiai puru s’arrori de is datus de su sperdìtziu scolàsticu de is piciocus nostus, chi est su peus de Itàlia). Unu stadu chi, in d-unu mundu aundi sa connoscèntzia est totu, si bolit fai abarrai arfabetus de sa stòria e sa lìngua nosta, proibendi-sì de dda studiai e de dda imperai in is sètius formalis de sa sotziedadi e finsas liendi-sì cussu bantaxu de connoscèntzia chi donat su bilinguismu e chi sa scièntzia at amostau oramai de annus meda. Unu stadu chi, cun s’acotzu de is classis dirigidoras de logu, asserbidas che canis de strexu prontus a boddiri incàrrigus e dinai, agatat prus discansosu a imponni sceberus polìticus e tzerachias militaris e econòmicas, aicetotu che unu stadu imperiali cun is colònias suas, candu ndi liat a su pòpulu sa possibilidadi de pensai e sentiri in sa lìngua sua, sa chi at formau de sei sa stòria sua.
E duncas eus a depi cumprendi ca sa lìngua si serbit finsas po arraxonis econòmicas, ca unu pòpulu chi arraxonat cun sa conca sua, cun sa lìngua sua, no si fait imponni mòllius de strobeddu econòmicu chi faint sceti is interessus econòmicus de is stràngius, chi cun sa trassa ca funt donendi-sì, bontadi insoru, su traballu (ma ita calidadi de traballu?), s’imbrutant sa terra bella nosta, si-dda faint bendi a stracu baratu oru-oru de mari po fai arricai is ‘palatzinarus’, si-ndi sciorrocant totinduna is mèdius de produsi chi funt sa cultura nosta, si-ndi furant is prus logus bellus ponendi-nci fàbricas chi andant faddias in dex’annus, tzerachias militaris chi si bitint càntziru e strupius, arrafinerias chi s’imbrutant su mari e dònnia tanti si bocint puru is traballadoris nostus.
Insaras creu chi siat lòmpia s’ora de pigai cussa cuscièntzia chi at a essi capassa de movi sa stòria nosta, arrèscïa in su sutasvilupu, su disimpreu e su disterru po si fai acabbai de essi sèmpiri prangi-prangi pedendi sa limòsina de s’assistentzialismu o sa brulla de s’insularidadi in costitutzioni (cosa de arriri chi serbit sceti a cuai e straviai de is problemas berus), sighendi mancai su bravanteri de sa dii o chescendi-sì ca “chena s’Itàlia no si-ndi scabbulleus”; ca cussa stòria fait a dd’aderetzai conca a una preneta abundosa, si sceti eus a essi bonus a ponni a frutu is arrichesas naturalis e culturalis chi teneus, is liòngius tecnològicus chi s’acàpiant a su mundu e s’abilèntzia nosta de imprendidoris e annoadoris, chi oindii si tocat a imperai foras de Sardìnnia a bantaxu de is àterus. Ma po custu depeus pretendi chi is chi guvernant si torrint sa connoscèntzia chi eus pèrdiu de sa stòria, sa lìngua, is espressadas culturalis e artìsticas nostas. Si eus a podi torrai a sciri a chini seus diaderus e no comenti s’ant fatu crei is àterus, eus a podi torrai a nai su fueddu nostu in su mundu, paris a totu is àterus.
(E’ la versione in sardo che il Dottor Stefano Cherchi ha pubblicato nel giugno 2020 nel sito www.bideas.org [in seguito purtroppo andato perduto per un incidente informatico] del testo integrale del discorso fatto a Mogoro introducendo la presentazione del libro il 14 gennaio 2020, nell’Università delle Tre Età)

LA FUSIONE PERFETTA: Una data infausta per i sardi e la Sardegna…

 di Francesco Casula
Avant’ieri 29 novembre ricorreva il 175° Anniversario di una data infausta per la Sardegna e i Sardi: la Fusione perfetta della Sardegna con gli stati sabaudi di terraferma,. Con essa l’Isola veniva deprivata del suo Parlamento e con essa finiva il Regnum Sardiniae. Se si è scritto che siano stati i Sardi stessi a rinunciarvi. Si tratta di una grossa balla: non è assolutamente vero. A chiedere la Fusione, che verrà decretata da Carlo Alberto, furono membri degli Stamenti di Cagliari e di Sassari, senza alcuna delega né rappresentatività né stamentaria né, tanto meno, popolare. Il Parlamento neppure si riunì. Tanto che Sergio Salvi, lo scrittore e storico fiorentino gran conoscitore di “cose sarde” ha parlato di “rapina giuridica”. Mi si potrà obiettare : e le manifestazioni pubbliche che si svolsero a Cagliari (dal 19 al 24 novembre) e a Sassari nel 1947 non servono come titolo di rappresentanza e rappresentatività popolare? Non sono esse segno e testimonianza che la popolazione sarda voleva e richiedeva la Fusione? Per intanto occorre chiarire che quelle pubbliche manifestazioni, erano poco rappresentative della popolazione sarde in quanto i partecipanti appartenevano quasi sostanzialmente ai ceti urbani. Ma soprattutto esse rispondevano esclusivamente agli interessi della nobiltà ex feudale, illecitamente arricchitasi, con la cessione dei feudi in cambio di esorbitanti compensi, che riteneva più garantite le proprie rendite dalle finanze piemontesi piuttosto che da quelle sarde. Nella fusione inoltre vedevano una possibile fonte di arricchimento la borghesia impiegatizia e i ceti mercantili. Dentro la cortina fumogena del riformismo liberale europeo, avanzavano inoltre anche in Sardegna, spinte ideologiche e patriottarde – rappresentate soprattutto dalla borghesia intellettuale (avvocati, letterati, professionisti in cerca di lustrini) e dagli studenti universitari – che vedevano nella Fusione la possibilità che venissero estese anche alla Sardegna riforme liberali quali l’attenuazione della censura sulla stampa, la limitazione degli abusi polizieschi e qualche libertà commerciale e persino un primo passo verso l’unificazione degli Stati italiani. “Per la ex nobiltà feudale – scrive Girolamo Sotgiu – la conservazione delle vecchie istituzioni non aveva alcun interesse. La possibilità di conservare un peso politico era ormai data soltanto dalle posizioni da conquistare nelle istituzioni militari e civili del regno sabaudo e dalla conservazione di una forza economica fondata non più tanto sul possesso della terra, quanto delle cartelle del debito pubblico, e « le cedole di Sardegna – come afferma il Baudi di Vesme – colla riunione delle due finanze [avrebbero acquistato] il dieci e più per cento di valore commerciale, ed il capitale che dava cinque lire di entrata, e [che si vendeva ] a lire 108 sarebbe immediatamente salito alle 120 e più» 1 Comunque se le stesse Manifestazioni contengono una serie di ambiguità, specie rispetto agli obiettivi che si proponevano, in ogni caso ben altre e diverse erano le aspirazioni delle masse popolari, urbane come quelle dei pastori e contadini e difforme l’atteggiamento verso il Piemonte. Scrive ancora Girolamo Sotgiu: ”Che gli orientamenti più largamente diffusi fossero diversi è dimostrato da molti fatti. L’ostilità contro i piemontesi era forte come non mai, e le riforme erano viste anche come strumento per alleggerire il peso di un regime di sopraffazione politica che era tanto più odioso in quanto esercitato dai cittadini di un’altra nazione; per ottenere cioè non una fusione ma quanto più possibile di separazione”. 3 Tanto che lo storico piemontese Carlo Baudi di Vesme scrive che “correvano libelli sediziosi forieri della tempesta e quasi ad alta voce si minacciava un rinnovamento del novantaquattro”. 4 Ovvero una nuova cacciata dei piemontesi, considerati i responsabili principali della drammatica situazione economica aggravata dalla crisi delle campagne ( fallimento dei raccolti) e dall’esosità del fisco. Lo stesso Vesme ricorda ancora che “un sarto, per nome Manneddu, sollevò il grido di Morte ai Piemontesi in teatro, nel colmo delle manifestazioni di esultanza per la concessione delle riforme”. 5 E sulla Torre dell’Elefante, a Cagliari, il giorno della partenza per Torino di alcuni membri degli Stamenti, il 24 novembre, per chiedere la sciagurata fusione, apparve un manifesto con la scritta:Viva la lega italiana/e le nuove riforme/Morte ai Gesuiti e ai piemontesi/Concittadini:ecco il momento disiato/della sarda rigenerazione. Giovanni Siotto Pintor inoltre scrive che nei giorni delle dimostrazioni “Moltissimi contadini di Teulada traevano a Cagliari credendo a una rivolta” per sostenerla e rafforzarla e che “cinquecento armati del vicino paese di Selargius stavano pronti a venire al primo avviso” e che “v’erano uomini di Aritzo, d’Orgosolo, di Fonni mandati per sapere se [c’era] mestieri d’aiuto nel qual caso [sarebbero venuti] otto centinaia di uomini armati”. 6 Con la Fusione Perfetta con gli stati del continente, la Sardegna perderà ogni forma residuale di sovranità e di autonomia statuale per confluire nei confini di uno stato più grande e il cui centro degli interessi risultava naturalmente radicato sul continente. L’Unione Perfetta non apportò alcun vantaggio all’Isola, né dal punto di vista economico, né da quelli politico, sociale e culturale. Tale esito fallimentare, fu ben chiaro sin dai primi anni con l’aggravamento fiscale e una maggiore repressione che sfociò nello stato d’assedio, – che divenne sistema di governo – sia con Alberto la Marmora (1849) che con il generale Durando (1852) Gli stessi sostenitori della Fusione, ad iniziare da Giovanni Siotto-Pintor, scrissero “fummo presi da una follia collettiva”, riconoscendo l’errore. “Errammo tutti e ci pentimmo amaramente”, ebbe a dire Pintor. Visti anche i risultati fallimentari di quella scelta, due immediati: il servizio militare obbligatorio, guarda caso proprio in occasione della cosiddetta Prima Guerra di Indipendenza, con i giovani sardi mandati al massacro: E il “sequestro” di tutte le risorse del sottosuolo sardo da parte del Piemonte. Gianbattista Tuveri scrisse che dopo la Fusione “La Sardegna era diventata una fattoria del Piemonte, misera e affamata di un governo senza cuore e senza cervello”. Ad esemplificare l’estraneità della Sardegna al Piemonte basta un episodio paradigmatico: Giovanni Siotto Pintor, uno di quegli intellettuali sardi che nel novembre del 1847 più si era adoperato perché si raggiungesse l’obiettivo della fusione con il Piemonte, all’ingresso di Palazzo Carignano viene fermato dal portiere. Il suo abbigliamento ( si era presentato con il costume caratteristico dei sardi , con sa berritta, orbace e cerchietto d’oro all’orecchio) contrastava con l’eleganza e severità dei suoi colleghi piemontesi o liguri o savoiardi della Camera di nomina regia. Per questo si dice che entrò nell’aula del Senato solo dopo aver vinto con la forza le resistenze del portiere che evidentemente aveva una qualche difficoltà a riconoscere in lui un Senatore. Il secondo episodio venne denunciato con una lettera al Presidente della Camera dal deputato di Sassari Pasquale Tola, che, quando nel maggio del 1848 in occasione di una riunione con i colleghi delle altre province, rimarcò l’assenza dell’emblema della Sardegna nell’aula dove, invece, erano dipinti e diversamente raffigurati quelli delle altre province del Regno. Note Bibliografiche 1. Girolamo Sotgiu, Storia della Sardegna sabauda, Edizioni Laterza, Roma.Bari, 1984, pagina 306. 2. Ibidem, pagina 306 3. Ibidem, pagina 307-308 4. Carlo Baudi di Vesme, Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna, Stamperia reale, Torino 1848 pag.181. 5. Ibidem, pagina 189. 6. Giovanni Siotto Pintor, Storia civile dei popoli sardi dal 1798 al 1848, Casanova, Torino, 1877, pagina 518.
 
 
 
 
 
Visualizzato da Francesco Casula alle 10:55
 
Invio
 
 
 
 
 
 
Scrivi a Francesco Casula
 

Riscrivere lo Statuto come Carta De logu di sovranità

Riscrivere lo Statuto. Come nuova Carta De Logu di sovranità.
di Francesco Casula
Nato nel lontano 1948, già depotenziato, debole e limitato – più simile a un gatto che a un leone, secondo la colorita espressione di Lussu – lo Statuto sardo in questi circa 70 anni di storia si è rivelato, sostanzialmente, un fallimento. Molte le cause. Ad iniziare da quella che lo storico Francesco Cesare Casula individua con nettezza scrivendo: “Nello Statuto sardo non c’è nessun preambolo che supporti le ragioni dell’essere, nessuna coscienza storica che giustifichi il perché dovremmo essere trattati diversamente dalle altre 19 regioni italiane. Esso apre con un desolante titolo l: «La Sardegna con le sue isole è costituita in regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l’unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi del¬la Costituzione e secondo il presente statuto … » “.
In altre parole, secondo il nostro più grande storico medievista “Lo Statuto sardo, difetta di un preambolo giustificativo nella contrattazione col governo centrale, ben presente nello Statuto catalano, che fonda la sua contrattazione sulla peculiarità nazionale promanante dall’ antico Principato di Catalogna. Ed è quanto purtroppo manca da noi. sebbene abbiamo più ragioni dei Catalani di rifarci alla storia per una rivendicazione autonomistica non solo speciale ma particolare essendo – la nostra – la prima regione d’Italia, da cui nasce lo Stato oggi chiamato repubblica Italiana”.
Ma se pur anco i legislatori della Costituente e i padri della nostra Autonomia non avessero voluto tener conto di tutto ciò, almeno avrebbero dovuto partire, nella formu-lazione dello Statuto, da un dato difficilmente contestabile: essere la Sardegna una nazione, avendo una sua peculiare e specifica identità etno-storica-culturale-linguistica. In realtà i Costituenti che dotano la Sardegna di uno “Statuto speciale” questo lo sanno e lo riconoscono. Perché altrimenti uno Statuto speciale all’Isola? Per motivi econo-mici? Ovvero per la povertà, l’arretratezza e il sottosviluppo? E come spiegare allora che non verrà concesso uno Statuto speciale a molte regioni italiane sicuramente allora più povere, arretrate e sottosviluppate? Come la Lucania o l’Abruzzo?
Il motivo economico – peraltro ben documentato dall’ articolo 13, che è la cartina di tornasole della scelta politica: “Lo Stato italiano col concorso della Regione, dispone un piano organico per favorire la Rinascita economica e sociale dell’Isola” – è la foglia di fico per nascondere i veri motivi – storici-culturali-linguistici – che se riconosciuti formalmente, avrebbero dato vita a ben altro Statuto, a ben altri poteri della Regione pro¬prio sul versante culturale-linguistico, che non a caso sono del tutto assenti.
Occorre inoltre aggiungere che in questi 70 anni ha subito un processo di progressi¬vo svuotamento e di compressione sia dall’esterno, cioè da parte dello Stato centrale, sia dall’ interno, ovvero da parte delle forze politiche dirigenti sarde, che non sanno usare e, spesso, non vogliono utilizzare, gli stessi strumenti, possibilità e spazi che l’autonomia regionale offriva.
Basti pensare a questo proposito alla vicenda delle norme di attuazione, che avrebbero dovuto riempire di contenuti le astratte previsioni statutarie, stabilendo quali dovevano essere i poteri reali della Regione nelle materie attribuite alla sua competenza. Queste norme o vengono emanate tardi, o non vengono emanate per niente, o vengono emanate in modo ecce¬zionalmente riduttivo. E comunque non vengono quasi mai poste in atto. Ciò per con¬statare come le forze politiche sarde abbiano svilito la stessa limitata autonomia. statutariamente riconosciuta.
Non solo. Nato come Statuto speciale, oggi risulta dotato di meno poteri delle regioni a Statuto ordinario costituite nel ’70, e di fatto, rappresenta oramai un ostacolo alla realizzazione di una vera Autonomia, o peggio: serve solo come copertura alla gestione centralistica della Regione da parte dello Stato, di cui non ha scalfito per niente il centralismo. Paradossalmente lo ha perfino favorito, consentendo ai Sardi solo il succursalismo e l’amministrazione della propria dipendenza.
La Regione sarda di fatto, in questi 70 anni di storia, ha operato come mera struttura di decentramento e di articolazione burocratica dello Stato e come centro di raccordo e di mediazione fra gli interessi dei gruppi di potere locali e la rapina neocolonialista, soprattutto del Nord: esemplare in questo è la vicenda della industrializzazione petrol-chimica..
Da tempo perciò possiamo ormai considerare consumato il suo fallimento storico contestuale a quello della Rinascita: ma fino ad oggi sono falliti miseramente anche i tentativi di un suo rilancio e rianimazione, prima attraverso la cosiddetta politica contestativa e rivendicazionistica della Regione nei confronti dello Stato degli anni ’70 e, più recentemente, attraverso una Commissione nominata ad hoc dal Consiglio Regionale.
Oggi è giunto il momento di imboccare decisamente la strada del rifacimento dello Statuto Sardo, una nuova Carta de Logu, come vera e propria Carta Costituzionale di Sovranità per la Sardegna, che ricontratti su basi federaliste il rapporto Sardegna-Stato Italiano e che, partendo dal¬l’identità etno-nazionale dei Sardi, ne sancisca il diritto a realizzare l’autogoverno, l’autodecisione, l’autogestione economica e sociale delle proprie risorse e del territorio, il diritto a usare e valorizzare la propria lingua e cultura, a gestire la scuola, i trasporti, il credito, le finanze e l’ordine pubblico, la possibilità di controllare i grandi mezzi di comunicazione di massa e dell’informazione, di fronte alla quale oggi la Regione è totalmente disarmata e niente può fare perché essi rispondano a criteri di uso demo¬cratico e socialmente utile. Il potere infine, in settori fondamentali quali la difesa e i rapporti internazionali, di esprimere parere vincolante in merito a tutte le iniziative che tocchino gli interessi vitali della Sardegna.
Uno Statuto siffatto non garantirà automaticamente l’Indipendenza statuale dell’Isola ma ne costituirà certamente un corposo e indispensabile presupposto.

Non paghi le tasse? Ti sequestro la casetta l’orto e il carro a buoi.

Francesco Casula
 di Francesco Casula
Dopo l’abolizione del feudalesimo nel 1838 “una pressione fiscale senza precedenti investì le campagne sarde” (Girolamo Sotgiu). Il Piemonte dei tiranni sabaudi doveva risarcire, per l’incameramento dei terreni feudali, gli ex baroni, pagando la rendità a una cinquantina di famiglie. Dal 1841, nel bilancio dello Stato gravò per il riscatto dei feudi una spesa che dalle iniziali 494.336 lire sarde giunse nel 1847 a 655,838: IL 10% dell’intero bilancio. Una cifra esorbitante, per risarcire, ripeto 50 famiglie, se solo pensiamo che oggi lo Stato italiano investe per l’intera istruzione, per scuola e università poco più dell’8% del budget statale. La pressione fiscale nei confronti dei Sardi continuerà, assolutamente sperequata e sproporzionata rispetto alle reali capacità contributive dei suoi abitanti, dopo l’Unità d’Italia, documentata a più riprese dagli articoli di Antonio Gramsci sull’Avanti. Ma come facevano i Sardi a pagare tutte quelle tasse? Non essendo in grado di pagarle, non le pagavano. Entrava allora in funzione, brutale e cinica, la prassi del sequestro: ti sequestravano (pardon, lo Stato “incamerava”) una casetta che potevi possedere, un orto, il carro a buoi. Francesco Saverio Nitti, presidente del Consiglio tra il 1919-1920 in un’opera (Il Risorgimento) documenta e censisce gli incameramenti (=sequestri) dei beni per chi non ha pagato (o non è stato in grado di pagare) le tasse. Ecco i dati riguardanti gli anni 1885/1897: In Italia vengono sequestrati 52.867 beni In Sardegna 52.080 beni. Insomma nella sola Sardegna la metà estatta dei sequestri di tutta l’Italia! Dopo gli anni analizzati, scriverà Nitti, la situazione per la Sardegna peggiorerà ancora! Bene: e oggi? Si continua su quella strada indicata dai sabaudi.
 
 
 
 
 
Visualizzato da Francesco Casula alle 11:41
 
Invio
 
 
 
 
 
 
Scrivi a Francesco Casula
 

SACRO E PROFANO NELLA LETTERATURA NELLA CULTURA E NELLA TRADIZIONE POPOLARE…

 

 
Francesco Casula
 di Francesco Casula
Sacro e profano nella cultura e nella tradizione popolare sarda rappresentano un binomio inscindibile che s’incarna e s’incardina i tutta la nostra storia, passata e presente. Entro subito in medias res con un esempio tratto dalla letteratura sarda, un passo dell’opera di Sigismondo Arquer “Sardiniae brevis historia”: Quando i contadini celebrano qualche festa, dopo la Messa, per tutto il resto della giornata e della notte ballano – uomini e donne – dentro la chiesa del Santo, cantando canzoni profane; inoltre uccidono maiali, montoni e buoi e mangiano allegramente di queste carni in onore del Santo. Vi sono anche di quelli che ingrassano qualche maiale in onore di un santo, per poterlo poi mangiare durante la festa, spesso in una chiesina costruita fra i boschi. E se la famiglia non è tanto numerosa da poter consumare tutta quella carne, perché non ne avanzi, invitano altre persone al banchetto che si fa dentro la chiesa stessa. E siamo nel 1550! Ma a parte questo chiarissimo esempio di connubio e di ibridazione fra sacro e profano in realtà questo è presente in tutta la cultura popolare sarda come nelle tradizioni e le Feste: che sono nello stesso tempo religiose e profane. Alcuni studiosi fanno risalire alcune feste popolari e religiose addirittura al periodo prenuragico o comunque a quello nuragico in cui le comunità sarde periodicamente si ritrovavano e si riunivano nei “santuari” di allora: a Santa Cristina di Paulilatino come a Santa Vittoria di Serri. L’intelligenza e la flessibilità della Chiesa cattolica è stata nel sopprimere ma nello stesso tempo di recuperare e mediare quel senso di segno magico-pagano e profano, quell’universo mitico di estrazione folclorico-rurale, proveniente da antichissime abitudini precristiane, mai completamente sradicate, nell’ambito sacro del Cristianesimo e delle sue feste. Tanto che oggi non esiste scadenza liturgica importante che non presenti innesti di tipo pagano-profano, che la Chiesa comunque renderà compatibili con la simbologia cristiana, riplasmandoli in questo modo dal Natale alla Pasqua, dalla Quaresima alla Festa dei morti, dalla festa di San Giovanni a quella di Sant’Efisio, un’ampia gamma di soluzioni sincretistiche punteggerà in modo discreto ma persistente lo sviluppo dell’intero anno liturgico, per non parlare della loro presenza nel ciclo esistenziale di ciascun individuo: dalla culla alla bara. Dicevo della Pasqua (in sardo sa Pasca manna per distinguerla dae sa Paschixedda). Ebbene nelle Feste pasquali, nella settimana santa, nel ricordo rituale e drammatizzato della Passione di Cristo, l’elemento sacro e religioso si coniuga e si unisce a quello profano, riferibile al cosiddetto ciclo dell’anno e a rituali magico propiziatori legati, soprattutto in ambito rurale, alla rigenerazione primaverile della natura. Cosicché nell’elemento che accomuna la liturgia ufficiale della Chiesa e gli usi locali, le cosiddette paraliturgie, vi è la consapevolezza di vivere in quei giorni, una fase di passaggio e di rinnovamento interiore, di transito da una condizione di negatività a una, auspicata e propiziata, di benessere e prosperità di nuova vita. Abbiamo così due tipologie di rituali: quelli propriamente liturgici, con i riti del sacro oggetto della liturgia di Santa romana chiesa (fino a non molto tempo fa celebrati in latino) e quelli paraliturgici, in genere tramandati dalle Confraternite, dalla gente comune che spesso riprendono e riadattano a uso del popolo, i cerimoniali ufficiali, altre volte si sovrappongono ad essi introducendo, sincreticamente, usi e credenze di origine precristiana. Due tipologie di rituali insomma che a volte convergono a volte sembrano configgere fra loro e, per questo motivo hanno subito talvolta nel corso dei secoli e persino oggi, l’ostracismo e l’opposizione delle autorità ecclesiastiche. Persino oggi il rapporto fra parroci e sodalizi confraternali, vere e proprie macchine collaudate per trasmettere le paraliturgie, non sempre è stato o tuttora è idilliaco: ma a scontrarsi più che il sacro con il profano spesso è la tradizione sostenuta dalle comunità locali dei credenti con la linea ufficiale della Chiesa. Finché i due binari quello dell’ufficialità e quello della località scorrono paralleli e in rapporto di buon vicinato, non si verifica alcun problema. Le difficoltà emergono invece quando vi sono dei reali o presunti sconfinamenti di campo. Persino nelle cronache giornalistiche assistiamo a contrasti e brias fra Parroci e Confraternite e Pro Loco. O prendiamo la Festa di San Giovanni del 24 giugno. Ebbene fin dal primo Cristianesimo, di età patristica, la Chiesa ha fatto confluire in un tema della liturgia (Il giorno natale del Battista) quel che rimaneva allora del culto solstiziale di un’antica visione urano- agraria legata al momento del raccolto e ricco di valenze propiziatorie (della terra e della donna). Il culto si è imposto alla Chiesa come qualcosa che sarebbe stato difficile sradicare tanto che ancora oggi sopravvivono elementi precristiani: i falò (su fogaroni), la raccolta delle erbe da destinare a chi verrà scelto come compare. Is cannas friscas. Proprio il Comparatico di S. Giovanni colpirà l’interesse di un illustre viaggiatore italiano in Sardegna. Alberto Ferrero della Marmora, torinese, scrittore, geografo e militare che visiterà la Sardegna, la prima volta nel 1819 e in seguito vi soggiornerà più volte. Egli infatti soggiornò nell’Isola, sebbene non stabilmente, per un arco di quasi quattro decenni, dal 1819 al 1857. Scriverà Itinerarie de l’île de Sardaigne (1860) ma soprattutto quei monumenti che sono i quattro volumi di Voyage en Sardaigne, ou description statitique, phisique e politique de cette ile, avec des recherches sus ses produtions naturelles et ses antiquités (1826). In quest’opera scriverà a proposito della Festa di San Giovanni: Oltre al comparatico per un bambino tenuto al battesimo o alla cresima, ve n’è un terzo detto di S. Giovanni, che è in uso solo fra i campagnuoli. Due persone di sesso diverso, ed in generale coniugate, si scelgono reciprocamente come compare e comare di San Giovanni: l’accordo si conclude presso a poco due mesi prima. Alla fine del mese di Maggio, la futura comare prende un pezzo grande di cor¬teccia di sughero, lo arrotola facendone un vaso, lo riempie di terra e vi semina un pizzico di grano della qualità migliore. S’innaffia, di tanto in tanto la terra con cura e il grano germina rapidamente, sì che in capo ad una ventina di giorni si vede un bel ciuffo detto erme o nènneri. Il giorno di S. Giovanni il compare e la comare prendono que¬sto vaso e, accompagnati da un corteo numeroso, s’incamminano verso una chiesetta dei dintorni. Giunti là, uno dei due getta il vaso contro la porta; poi tutti insieme mangiano una frittata colle erbe: infine ciascuno, mettendo le mani su quelle del suo vicino o della vicina, ripete ad alta voce ed a più riprese, queste parole: compare e comare di S. Gíovanni; si balla per parecchie ore e la festa è fi¬nita. Parlando di Feste popolari e religiose in cui il binomio sacro-profano è corposamente presente e difficilmente separabile non si può sottacere quella di Sant’Efisio a Cagliari. Si celebra da secoli (i656) il primo maggio, ininterrottamente (a parte l’interruzione per il Covid) e rientra all’interno di quelle Feste che si celebrano numerose ogni anno per assolvere l’impegno di un voto fatto dalla cittadinanza in seguito alla diffusione della peste, che si credette risolta con un intervento miracoloso del santo. Fu scelto proprio il mese di maggio poiché simbolo di rigenerazione della natura. Anche questa Festa, storicamente ed ancora oggi è presente insieme, una forte dimensione religiosa e devozionale ma anche ampi tratti profano- folcloristici, ludici e spettacolari e, viepiù consumistici e di mercato. Occorre infatti affermare con nettezza ed essere consapevoli, pur senza moralismi predicatori, che molte feste popolari e religiose – soprattutto quelle ad alta intensità di partecipazione di vere e proprie folle (a Cagliari Sant’Efisio, a Sassari I candelieri e a Nuoro Il Redentore) a poco a poco e progressivamente si stanno trasformando in una celebrazione meramente consumistica, in larga parte gestite secondo modelli elargiti a piene mani dall’industria culturale-mediatica dell’immagine e del mercato. In cui rischia di scomparire non solo la dimensione religiosa ma anche quella profana della tradizione culturale e simbolica del nostro passato. La festa rischia infatti di entrare solo nell’economia dei consumi, come semplice momento ludico ed edonistico, cui si assiste ma non si partecipa. E magari è fatta – penso soprattutto alle grandi Feste come San’Efisio – più per i turisti che per i sardi. Occorrerà una battaglia per restituire alla Festa, popolare e religiosa, la sua dimensione e funzione autentica, di strumento prezioso di incontro e autoconsapevolezza di sé e delle proprie radici, di conoscenza delle nostre tradizioni e della nostra civiltà oltre che della propria fede religiosa. Una Festa, come simbolo sacro della propria identità, della propria appartenenza e sodalità di paesani, soprattutto a fronte della omologazione crescente, culturale prima ancora che economica. Dobbiamo infatti considerare e vivere la Festa religiosa popolare tradizionale come un nostro bene culturale identitario, un nostro rito collettivo comunitario di sarditudine, irrinunciabile per le nostre comunità locali, che coniuga la tradizione e la cultura popolare con la religiosità, dove il moderno si coniuga con l’antico e l’arcaico. Senza queste due dimensioni Sant’Efisio come altre Feste, rischiano di ridursi a spettacolarizzazione multimediale, magari solo in funzione del turista, con scarse o nulle possibilità di risonanze nelle coscienze individuali e nella Comunità.

Unità nazionale e Federalismo.

Unità nazionale
E Federalismo
di Francesco Casula
Si celebra oggi 4 novembre la Festa dell’Unità nazionale. Una data infausta. Quell’unità fu voluta dai sovrani sabaudi, da Cavour e dall’Inghilterra: certo non dal popolo. Né dalla gran parte degli intellettuali italiani.
Un bel volumetto (1) degli storici Renzo Del Carria e Claudio de Boni documenta con puntigliosità e rigore che erano federalisti e non unitaristi la gran parte degli intellettuali dell’Italia preunitaria (da Cattaneo a Ferrari, da Mamiani a Rosmini, da Cernuschi a Balbo e Gioberti, da Durando ad Amari, da Perez a Ferrara, da Montanelli a Busacca, da Matteucci a Busi, da Lambruschini ad Alberi e Ridolfi) come dell’Italia postunitaria (da Anelli a Bovio, da Mario a Salvemini, da Trentin ai sardi Umberto Cao, Egidio Pilia, Camillo Bellieni, Emilio Lussu). Di questi non conosciamo niente o quasi: cancellati dalla cultura ufficiale unitarista.
Sono moderati alcuni altri democratici e progressisti ma tutti sono uniti da una comune analisi: la penisola italiana non era una realtà unitaria, perché dalla protostoria agli albori del Risorgimento, era stata sempre un’entità geografica e mai un’entità politica. E anche quando negli ultimi 500 anni era diventata un’entità culturale, lo era stata solo per una ristretta èlite, per la quale il toscano filtrato dallo “stil nuovo”, da Dante, Petrarca e Boccaccio, era diventata la lingua letteraria <franca>, in graduale sostituzione del precedente latino.
Ma fino agli albori del ‘700 i vari popoli della penisola italiana costituivano delle <etnie regionali> fra loro ben distinte per usi, costumi, lingue, storia e geografia. E’ questo il motivo principale che porta la gran parte degli intellettuali dell’Italia preunitaria a sposare le tesi federaliste e non quelle unitariste e centraliste, convinti com’erano che solo la forma statuale federalista avrebbe salvaguardato l’autonomia, la diversità e la particolarità di ogni etnia, oltre che la libertà di ogni singolo cittadino.
Fra i moderati, uno degli esponenti più lucidi è Cesare Balbo che scrive (2) :”La Confederazione è l’ordinamento più conforme alla natura e alla storia italiana perché la penisola raccoglie da sé, da Settentrione a Mezzodì, province e popoli quasi così diversi fra di loro, come sono i popoli settentrionali e più meridionali d’Europa, ondechè fu e sarà sempre necessario un governo distinto per ciascuna di tutte o quasi tutte queste province”. Sullo stesso versante si muove Giacomo Durando: noi siamo sette nazioni o, se si vuole, sette subnazionalità provinciane. Concentrarsi in una sola non è possibile…l’italiano insulare non è lo stesso che l’eridanio o l’apennino. Il siciliano e il sardo sono, se così posso esprimermi, di una pasta differente da quella di un lombardo”.
Sulla divisione storica si sofferma anche Terenzio Mamiani: “L’Italia è da secoli divisa e rotta in più stati e ha fra essi poca o veruna comunanza di vita politica, per la qualcosa non potendosi togliere di mezzo le divisioni e volendo pure che l’Italia sia una quanto è fattibile mai, rimane che noi ci acconciamo a quella forma di unità che sola può coesistere con la pluralità degli stati, cioè a una confederazione”.
Fra i democratici, Carlo Cattaneo insieme a Ferrari, è l’esponente che con maggiore coerenza sviluppa il suo pensiero ponendo l’accento sul nesso inscindibile fra federalismo e libertà. Così scrive: “Non potersi conservare la libertà se il popolo non vi tiene le mani sopra. Sì, ogni popolo in casa sua sotto la sicurtà e la vigilanza degli altri tutti….io credo che il principio federale, come conviene agli stati, conviene anche agli individui. Ognuno deve conservare la sua sovranità personale, ossia la sua libera espressione…la federazione è la sola unità possibile in Italia…è la pluralità dei centri viventi ed è meglio vivere amici in dieci case che vivere discordi in una sola. Dieci famiglie ben potrebbero farsi il brodo a un solo focolare, ma v’è nell’animo umano e negli affetti domestici qualche cosa che non si appaga con la nuda aritmetica e col brodo”.
Nella polemica con gli unitaristi e i centralisti insiste Giuseppe Ferrari secondo cui: “L’unità italiana non esiste se non nelle regioni della poesia e della letteratura e in queste regioni non si trovano popoli e non si può ordinare verun governo…la realtà italiana è la divisione storica degli stati, il diritto di ogni italiano è di vivere libero nei propri stati. E a ogni stato la sua assemblea, il suo governo, i suoi ministri, la sua costituzione. La rivoluzione conduce necessariamente le repubbliche a una federazione repubblicana”. E a fronte delle accuse di <divisione> Ferrari rispondeva: ”Fu sparso l’errore che la Federazione volesse dire divisione, dissociazione, separazione. Ma la parola federazione viene da foedus, vuol dire patto, unione, reciproco legame”.
Sullo stesso terreno, polemizzando con Cavour, Enrico Cernuschi afferma: “Improvvisata in Italia l’unità, col sopprimere gli stati, sopprime tutti quanti i centri di emulazione, non ne vuole che uno solo, fittizio e odiato da tutti; essa offende gli interessi, le consuetudini e i sentimenti; scompone, in una parola, tutto intero il paese senza poterlo ricomporre perché ci vuole lentezza assimilante o violenza decisa a ricomporre un paese…la federazione invece mantiene le autonomie, lascia ogni stato padrone del proprio governo, vivifica le emulazioni, acqueta gli interessi”.
Per il siciliano Francesco Ferrara: ”La Sardegna è una specialità alla quale ciò che di più pernicioso può farsi è il volerla costringere ad una assimilazione completa di forme, contrastate a ogni passo dalla natura. Il Piemonte nella sua condizione di possessore di un’isola, può dirsi già fortunato dell’avere incontrato nel buon senso dei Sardi una docilità, anzi una vogliosità di fusione, che non è molto agevole rinvenire nell’indole dell’isolano; ma non ci illudiamo perciò: una nota di gratitudine, uno slancio di patriottismo non bastano a mutare il suolo, il clima, il carattere, i bisogni, le attitudini individuali e produttive, il dialetto, le conseguenze di un lungo passato.
La grande utopia del secolo è questa delle fusioni: nulla di più agevole che congiungere e assimilare in belle frasi scappate nel calore di una improvvisazione politica….ma nulla di più puerile che l’illudersi sull’effetto reale delle belle frasi. Nella natura materiale non si combinano che molecole affini. Nella natura umana, se vi ha mezzo di combinare due popoli, è quello di non sforzarne le specialità”.
Infine i federalisti sardi. Per tutti e quattro (Pilia e Cao, Lussu e Bellieni) la lotta contro il centralismo politico si traduce anche in critica del decentramento fino ad allora praticato, perché illusorio oppure limitato al solo momento amministrativo, senza respiri di politica regionale che sorgano dal basso e non siano mere concessioni alla “periferia” provenienti dall’alto.
Scrive Cao: “La compartecipazione politica della Sardegna nello stato italiano, non dovrà essere limitata all’opera insufficiente di una scarsa dozzina di emissari, ineluttabilmente destinata a disperdersi nella baraonda parlamentare, ad essere irrisa e travolta nella corrotta burocrazia della capitale e vinta dalla sopraffazione dell’affarismo politico degli industriali e degli agrari….occorrerà il ristabilimento di speciali ordinamenti regionali, consoni alla loro natura etnica e allo sviluppo secolare del loro diritto”. E tutto ciò – per Cao – sarà possibile solo “con l’annientamento dell’attuale stato sfruttatore, parassitario, apoplettico, soffocatore”.
Sostiene Pilia: ”La forma federale repubblicana apparve allora ai migliori dei nostri l’unica che potesse conciliare le esigenze della libertà e indipendenza sarda con le ragioni del movimento unitario italiano; e le pagine immortali del Tuveri e del Brusco-Onnis sono la prova di questo stato d’animo diffuso nell’Isola nei primi decenni dopo l’Unità d’Italia”
Per Bellieni il riordinamento in senso autonomistico della regione deve dar luogo all’instaurazione di uno stato federale perché “la macchina statale del presente ci soffoca e ci opprime”.
Lussu infine scrive che “Non basta più dire <autonomia> bisogna dire <federazione>. ”Il Federalismo non è certo una miracolosa <acqua di catrame> fatta per sanare tutti i mali, ma non v’è ombra di dubbio che la cosiddetta crisi della democrazia moderna, è in gran parte prodotto del centralismo statale….e il centralismo statale ha fatto fallimento nel nostro Paese”.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1)Renzo Del Carria-Claudio De Boni, “Gli Stati Uniti d’Italia” ed. D’Anna, Ancona-Mressina 1991
2) Questa citazione come tutte le altre che seguiranno sono tratte dal volume citato al punto 1di Del Carria-De Boni

L’unità d’Italia? Repressione ed eccidi, sopratutto con Umberto I: da su trumbullu de Seddori allastrage di Milano e alla “Caccia grossa” in Sardegna.

L’Unità d’Italia? Repressione ed eccidi, soprattutto con Umberto I: da su Trumbullu de Seddori alla strage di Milano e alla “Caccia grossa” in Sardegna.
Umberto I non fu solo connivente con la politica coloniale, autoritaria, repressiva e liberticida dei Governi di fine Ottocento, da Crispi in poi, ma un entusiasta sostenitore: appoggiò le infauste “imprese” in Africa (con l’occupazione dell’Eritrea (1885-1896) e della Somalia (1889-1905), che tanti lutti e spreco di risorse finanziarie comportò: ben 6.000 uomini (morirono nella sola battaglia e sconfitta di Adua nel 1896 e 3.000 caddero prigionieri).
Fu altrettanto sostenitore del tentativo, di imporre leggi liberticide da parte del governo del generale Pelloux nel 1898, tendenti a restringere le libertà (di associazione , riunione ecc) garantite dallo Statuto. Sempre nel 1898 (8 e 9 maggio), “le truppe del generale Fiorenzo Bava Beccaris spararono sulla folla inerme uccidendo circa 80 dimostranti e ferendone più di 400”7 .
Ebbene il re Umberto, ribattezzato dagli anarchici Re mitraglia, forse per premiare il generale stragista per la portentosa “impresa” non solo lo insignì della croce dell’Ordine militare di savoia ma in seguito lo nominerà senatore!
Questo in Italia. In Sardegna l’anno seguente nel 1899 assisteremo alla “Caccia grossa”! Il capo del governo, il generale Pelloux – quello delle leggi liberticide che non passeranno solo per l’ostruzionismo parlamentare della Sinistra – invierà in Sardegna un vero e proprio esercito che, con il pretesto di combattere il banditismo, nella notte fra il 14 e il 15 maggio arrestò circa mille persone.
Ecco come descrive la Caccia grossa Eliseo Spiga ”Lo stato rispondeva la banditismo cingendo il Nuorese con un vero e proprio stato d’assedio, senza preoccuparsi,,,di un’intera società che si vedeva invasa e tenuta in cattività come un popolo conquistato…Ed ecco gli arresti, donne, vecchi e ragazzi…sequestrate tutte le mandrie e marchiate col fatidico GS, sequestro giudiziario…venduti in aste punitive tutti i beni degli arrestati e dei perseguiti…Gli arrestati furono avviati a piedi, in catene, ai luoghi di raccolta, Un sequestro di persona in grande, per fare scuola” .
Ma la Sardegna, la repressione poliziesca durante il regno di Umberto I l’aveva conosciuta anche prima del 1899, in particolare a Sanluri. In questo grosso centro del Campidano, in un clima di povertà, di incertezza e disperazione, il 7 agosto 1881, scoppiò una sommossa popolare contro il carovita e gli abusi fiscali, (Su trumbullu de Seddori), sommossa repressa violentemente: ci furono 6 morti.
Il fatto suscitò notevole apprensione in tutta l’Isola. e in gran parte della terra ferma, per i morti e per le gravi conseguenze giudiziarie. .
L’8 novembre 1882 ebbe inizio il “Processo” giustamente chiamato della fame, perché venivano processati dei poveracci morti di fame: Tale processo per il numero degli imputati e per la sua durata, (terminò il 26 febbraio 1883) fu ritenuto uno dei più importanti dell’isola.
La sentenza fu molto pesante, soprattutto verso alcuni imputati giovanissimi: Venne condannato a 10 anni di reclusione Franceschino Garau Manca, detto “Burrullu” di anni 16, mentre Giuseppe Sanna Murgano di anni 19 ed Antonio Marras Ledda di anni 18 furono condannati a 16 anni di Lavori Forzati.

Francesco Casula

17 marzo 1861: non c’è niente da festeggiare. Nasceranno non una ma due Italie, di cui una ridotta a “colonia”

17 marzo 1861: non cè niente da festeggiare
Nasceranno non una ma due Italie, di cui una ridotta a “colonia”.
di Francesco Casula
I vincitori delle elezioni, prima ancora di iniziare a governare annunciano vi voler istituire una nuova Festa “nazionale” che celebri e ricordi l’Unità d’Italia proclamata il 17 marzo del 1861. Si tratterebbe di una scelta infame: quella data sarà infatti funesta per la Sardegna e per tutto il Meridione, perchè li trasformerà in vere e proprie “colonie interne”.
Nicola Zitara, all’inizio degli anni ’70, con alcuni intellettuali fra cui, Anton Carlo e Carlo Capecelatro che verranno poi chiamati nuovi meridionalisti, iniziò una revisione del “vecchio meridionalismo” e dell’intera “Questione meridionale” dissacrando quanto tutti avevano divinizzato: il movimento e il processo, considerato progressivo e progressista del Risorgimento; mettendo in dubbio e contestando le magnifiche sorti e progressive dello Stato unitario, sempre celebrato da chi a destra, a sinistra e al centro aveva sempre ritenuto, che tutto si poteva criticare in Italia ma non l’Italia Unita e i suoi eroi risorgimentali.
Zitara e i nuovi meridionalisti (cui oggi aggiungeremmo un altro valente nuovo meridionalista, Pino Aprile) – in modo particolare, ripeto, Edmondo Maria Capecelatro e Antonio Carlo, quest’ultimo fra l’altro per molti anni docente incaricato di diritto del lavoro all’Università di Cagliari – ritengono che il Meridione con la Sardegna, sia diventata con l’Unità d’Italia una “colonia interna” dello Stato italiano e che dunque la dialettica sviluppo-sottosviluppo si sia instaurata soprattutto nell’ambito di uno spazio economico unitario – quindi a unità d’Italia compiuta – dominato dalle leggi del capitale.
Si muovono in sintonia con studiosi terzomondisti come P. A. Baran e Gunter Frank che in una serie di studi sullo sviluppo del capitalismo tendono a porre in rilievo come la dialettica sviluppo-sottosviluppo non si instauri fra due realtà estranee o anche genericamente collegate, ma presuma uno spazio economico unitario in cui lo sviluppo è il rovescio del sottosviluppo che gli è funzionale: in altri termini lo sviluppo di una parte è tutto giocato sul sottosviluppo dell’altra e viceversa.
Così come sosterrà anche Samir Amin, che soprattutto in “La teoria dello sganciamento”, per uscire dal sistema mondiale,riprende alcune analisi che ha sviluppato nelle opere precedenti sui problemi dello sviluppo/sottosviluppo, centro/periferia, scambio ineguale.
Per Amin il sottosviluppo è l’inverso dello sviluppo: l’uno e l’altro costituiscono le due facce dell’espansione – per natura ineguale – del capitale che induce e produce benessere, ricchezza, potenza, privilegi in un polo, nel ”centro” e degradazione, miseria e carestie croniche nell’altro polo, nella “periferia”.
Nel sistema capitalistico mondiale infatti i centri sviluppati (i Nord del Pianeta) e le periferie (i Sud) sottosviluppati sono inseparabili: non solo, gli uni sono funzionali agli altri. Ciò a significare che il sottosviluppo non è ritardo ma supersfruttamento. In questo modo Amin contesta la lettura della storia contemporanea vista come possibilità di sviluppo graduale del Sud verso i modelli del Nord, in cui l’accumulazione capitalistica finirà per recuperare il divario.