S’istoria de sa Sardigna

Appuntamenti

 

 

 

 

Su 2 de Nadale 2009

a sas 10 de mangianu

 

 

 

 

 

In su Litzeu Iscientìficu Mariano IV

in ARISTANIS,

.

Zicu.jpg

Frantziscu Casula

istòricu

 

 

At a faeddare subra

 

 

 

1793-1796: Sos tres annos de rivolutzione antifeudale sarda.

 

S’istoria de sa Sardignaultima modifica: 2009-12-02T08:09:00+01:00da zicu1
Reposta per primo quest’articolo