Una poesia di MADDALENA FRAU PER IL MIO COMPLEANNO

 

COMPLEANNU DE TZITZU CASULA-70 ANNOS (07/06/2015) 

A Tzitzu cherzo cantare 
AUGURIOS BELLOS, GALANOS! 
Salude e chentu beranos de vida e … prus seculare! 
Lu canto cun zubileu 
su fedale ‘e settant’annos 
AUGURIOS BELLOS, MANNOS!. .. 
Galu prus … e prus recreu! 
Pro chi sias coronau 
cun afetu e alligria 
dae bona cumpanzia 
e dae Flavia a costau! 
Ca zai ti nd’as fatu onore, 
meritas lodes e bantu! 
De gabbale, de ispantu! 
AUGURIOS PROFESSORE! 
Donni bene a ti gosare, 
ti cantant sos versos mios! 
Cun sos amigos nodìos, 
A CHENTU a t’afestare!!!

Quartu Sant’Elena, 07/06/2015 (Cun istima Madalena Frau)

 

Una poesia di MADDALENA FRAU PER IL MIO COMPLEANNOultima modifica: 2015-06-09T07:46:32+02:00da zicu1
Reposta per primo quest’articolo