LITERADURA SARDA IN CAMPIDOLLlU

LITERADURA SARDA IN CAMPIDOLLlU

(De Frantziscu Casula, Roma 13/06/2014)

 

Sa die treighi ‘e lampadas ocannu

in Campidolliu, a Roma, a cambarada

semus andaos pro sa presentada

de sa “Literadura … ” a importu mannu.

‘Literadura e tzivilidade … “, .

de Frantziscu Casula s’iscritore,

a sa Sardinna at torrau s’onore,

de sa cultura sarda, identidade.

 

Cun parentes, amigos, disterrados

e romanos in paghe e alligria,

s’anima sarda a fora nd’est bessìa

cun romanzos e versos pinturados.

In Campidolliu sa “Literadura … “

de Frantziscu at mostrau su presente

e su colau de sa sarda zente

a campu abertu, fora ‘e seportura.

 

E, pro la narrer che a s’iscritore:

su caddu dae tempus trobeìu …

comente mai non si fit fuiu? ….

Ca fit presu a cadena e cun dolore.

Su caddu non podiat camminare

e su mere, mischinu, a chistionu

chene limba, ascurtande su padronu,

chene mamma e nen fizu a si chessare.

Totu teniant in podere issoro

sos balentes chi nos ant cumandau,

però su libru at iscoviau

torrande dinnidade, limba e coro.

 

S’annu batordighi cun bellu ammentu,

zoiosu Frantziscu nd’est ghirau

dae Campidolliu bene acumpanzau,

cun battimanos in afestamentu,

a sa Sardinna, terra isulana

chi nos at zenerau, mamma galana.

 

 

A Frantziscu cun afetu Madalena Frau

In ocasione de su compleannu 7-6-2015

 

 

 

.

 

 

 

 

LITERADURA SARDA IN CAMPIDOLLlUultima modifica: 2015-06-09T07:31:52+02:00da zicu1
Reposta per primo quest’articolo