Premio di poesia sarda di Escalaplano

COMUNU DE SCALEPRANU

Cuncursu literàriu in língua sarda
“Poetendi e Contendi Scalepranu in Poesia – 4ª editzioni”

 

1.   Bandu de su Cuncursu

S’Aministratzioni Comunali de Scalepranu ghetat su bandu po sa de cuatru editzionis de su

Cuncursu literàriu “Poetendi e Contendi – Scalepranu in Poesia”.

A su Cuncursu podint pigai parti poetas e iscridoris cun òperas iscritas in calisisiat barianti de sa língua sarda.

Po pòdiri pigai parti a su Cuncursu no si pagat nudda, ma sa partecipatzioni cumportat s’arrispetu de totu is normas istabilias in su regolamentu.

Su Cuncursu est dividiu in duas setzionis:

  • PRIMA SETZIONI: “Poesia” e “Prosa” in língua sarda – aberta a totus chentza límitis de edadi;
  • SEGUNDA SETZIONI: “Poesia ” e “Prosa” in língua sarda – arriservada a is istudentis de is iscolas primària, sigundària e superiori de Scalepranu.

Is òperas no depint èssiri mai istètias pubricadas ne premiadas in àterus cuncursus literàrius.

Si podit pigai parti a una setzioni isceti (cun una poesia o unu contu oghinò cun una poesia e unu contu, presentaus in duas bustas diffarentis).

Po pigai parti a sa setzioni “Poesia” tocat a presentai una poesia a tema lìberu, de no prus de 60 versus.

Po pigai parti a sa setzioni “Prosa” tocat a presentai unu contu o una “novella” de no prus de 10 pàginas.

Is cumponimentus depint èssiri arretulaus, iscritus cun su computer cumenti documentu word carateri times new roman 12, no depint èssiri firmaus, ma tocat a ddis pònniri unu Dìciu o unu Paranòmini, ispedius o portaus, aintru de una busta serrada, a su Comunu aintru de sa dia istabbilia.  Aintru de sa busta imparis a su cumponimentu, tocat a pònniri fintzas un’àtera busta serrada e chi no siat trasparenti, cun unu fòlliu cun sa firma de s’autori, su nòmini beru, s’indirizu, nùmùru de telèfunu, su paranòmini o su dìciu de s’opera presentada e in prus una decrarada innui s’autori impromit de arrispetai, de unu totu, su bandu de su cuncursu e ca su cumponimentu presentau est òpera cosa sua, ca no est istétiu mai pubricau in líburus o giornalis, ne mai premiau o sinnalau in àterus cuncursus. Po is cuncurrentis chi no ant cumpriu is dexot’annus, sa ischeda de partecipatzioni depit èssiri firmada de su babu o de sa mama.

In foras de sa busta tocat a iscriri a cali setzioni si bolit partecipai (Prosa o Poesia prima setzioni o setzioni arriservada a is istudentis de Scalepranu – Cuncursu literàriu in língua sarda).

Is cumponimentus depint arribai a su Cumunu de Scalepranu a custu indirizu: “Cumunu de Scalepranu bia Sìndigu Giuanni Carta 18, 08043 ESCALAPLANO (CA)”. Ispedius po mesu de su serbìtziu postali o portaus in deretura a s’Ufìtziu de su Protocollo de su Cumunu aintru de su catodixi de gennaxu de su 2011.

Is òperas ant a dèpiri èssiri mandadas, in prus de sa còpia imprentada cumenti eus giai nau, fintzas in formau digitali (floppy disk o CD ROM) aintru de sa pròpriu busta, oghinò  podint èssiri mandadas cun sa posta eletrònica, a s’indirizu e-mail poetendiecontendi@comune.escalaplano.ca.it  sa e-mail depit portai po oggetu “òpera presentada a sa de cuàtru editzionis de su cuncursu literàriu in lìngua sarda”.

Si precisat ca sa Cumissioni de su Cuncursu at a averiguai e a valutai, in forma anònima, isceti is òperas imprentadas.

Àterus documentus chi no funt de òbbrigu ma chi s’autori at a bòlliri mandai cumenti: fotografias o pinturas, informatzionis de sei etotu, glossàrius etc. depint èssiri aunius a sa versioni in formau digitali (floppy disk o CD ROM) o a sa e-mail:    poetendiecontendi@comune.escalaplano.ca.it

No ant a èssiri valutadas is òperas chi presentint in su fólliu cun su cumponimentu calisisiat sinnu, chi potzat fàiri cumprèndi chini est s’autori.

No ant a èssiri valutadas mancu is òperas chi ant a arribai a su Cumunu apustis de sa data istabbilia (su catodixi de gennaxu de su 2011).

Cunfroma a cantu at istabbiliu sa Lei 1962003 e is modíficas sighentis, sa partecipatzioni a su cuncursu cumportat de parti de s’autori, s’autorizatzioni a su manixu de is datus personalis po totu su chi pertocat a su cuncursu. Po is chi no tenint ancora dexot’annus at a tènniri balori sa decrarada fata de su babu o de sa mama.

2.   Prémius

Is òperas ant a èssiri giudicadas de sa Giuria de su cuncursu chi a s’acabbu de is trabballus at a isceddai is primus tres classificaus po dónnia setzioni e at a sinnallai is chi funt arresultaus meritevulis. Sa Giuria at a pòdiri donai mentzionis ispecialis e at a tènniri sa facultadi de non donai unu o prus prémius chi no arriconnoscit òperas chi tengant balori. Su parri de sa Giuria no podit èssiri cuntestau. Ant a èssiri premiaus is primus tres classificaus de dònnia setzioni.

Is  prémius de su cuncursu funt :

SETZIONI PRIMA

Aberta a totus chentza de límitis de edadi

SETZIONI SEGUNDA

Istudentis de sa iscola primària, sigundària e superiori de Scalepranu

a) Setzioni Poesia:

1u prémiu €. 500,00

2u prémiu €. 300,00

3u prémiu €. 100,00

a) Setzioni Poesia:

1u prémiu €. 250,00

2u prémiu €. 150,00

3u prémiu €.   50,00

b) Setzioni Prosa:

1u prémiu €. 500,00

2u prémiu €. 300,00

3u prémiu €. 100,00

b) Setzioni Prosa:

1u prémiu €. 250,00

2u prémiu €. 150,00

3u prémiu €.   50,00

Is autoris premiaus ant a èssiri avvisaus luegus, e ddis at a èssiri comunicau su logu e s’ora de sa premiatzioni. Prémius e arriconnoscimentus ant a dépiri èssiri cunsenniaus in is manus de s’autori. Chi custu no est possibili, tocat a informai su Cumunu e sa Cumissioni de modu chi su prémiu potzat èssiri intregau a una persona autorizada cun dèlega de s’autori.

Su Cumunu non si pigat nisciuna arresponsabbilidadi po is prémius chi no benint arritiraus.

Is cumponimentus presentaus no ant a èssiri torraus a is autoris, e su Cumunu tenit sa facurtadi de ddus pubricai o de ddus imperai in calisisiat atividadi culturali.

Is autoris autorizant a su Cumunu de Scalepranu a pubricai is òperas in is formas e in is médius imperaus oindì, chentza chi ddis ispetit nisciuna arrecumpensa. Intamus, ónnia deretu de copyright de su cumponimentu abarrat a s’autori de s’òpera.

S’arregorta de is òperas at a èssiri a dispositzioni de totus in sa bilioteca Comunali de Scalepranu. Is cumponimentus premiaus ant a èssiri pubricaus in su situ web: www.comune.escalaplano.ca.it/poetendiecontendi.htm

 

3.   Calendàriu e programma de sa premiatzioni

Sa premiatzioni de su Cuncursu s’at a fàiri in s’aposentu de su Consillu Comunali de Scalepranu in su mesi de martzu de su 2011. Ant a èssiri cumbidaus totu is chi ant pigau parti a su Cuncursu, is iscolas e totu is Scalebranesus. Apustis de sa presentada de is arrisultaus de su Prémiu literàriu, sa Giuria at a decrarai e a premiai is bincidoris, chi ant a pòdiri lìgiri is cumponimentus premiaus.

 

La Giuria è composta dal Prof. Francesco Casula (Presidente), Prof.ssa Franca Marcialis e Dr. ssa Bruna Siriu.

 

 

Premio di poesia sarda di Escalaplanoultima modifica: 2010-11-09T13:36:08+01:00da zicu1
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento