Poesie

Ecco un’altra bella poesia di Franciscu Carlini.

 

 

BALENTI

 

 

T’intendis mannu

dilinquenteddu biancu nasciu in s’óru de s’Hudson

dilinquenteddu nieddu

scendiau in s’óru de su grandu Mississippi

innui is mannus tuus fiant cristus chi cantànt spirituals

crucifissaus

a sa gruxi de is prantadoris de cotoni,

mannu mannu t’intendis

dominadori de su mundu

ananti

de custus arabus, su corpus disamparau

asutta de tùnicas biancas longas a peis.

Cantu dinai po occiri e suppliziai

quanto mannu t’intendis asuba de unu carramau

de s’artaria de unu elicòtteru

de s’artaria de is celus

tui chi sa morti mandas

e no bis o ti spàssiat,

sa morti chi imponis a genti

sconnóscia e malintranniada

chi t’ant contau po ti ndi bogai is dudas.

De sa morti sa democrazìa,

de is petrolleris

de sa Coca Cola

de is amburgus mauccheddus aromataus

de fabbricadoris de armas de paxi.

T’intendis stremenau,

pertixedda

chi scambittas óru-óru de su culu mannu

de su carabineri biancu ’e su mundu.

Tui no ses de is sordaus

chi ant traessau is bias de medas piccinnìas,

american bombon american bombon,

tui no ses unu de is balentis de is pellìculas

chi ant sderrutu is monstrus in is pesadiglias

de piccioccheddus spramaus.

Su menisprezziu po is àterus

pèsat su fogu de su miu po tui

chi fais su chi t’ant imparau

e cussu puru chi ti parit.

A tui totu est permittiu

permittiu totu,

insidigàbili mèri assumancu una borta

comenti t’ant sempri repitiu

de candu in su muntonarxu de una metròpoli

o in d’una biddixedda

spérdia in su grandu paisu de s’America

tui e is cumpangius tuus

andestis forroghendi

sa merda in is bandonis mannus de sa ricchesa.

Su nemigu che cani accappiau a unu loru,

bagassedda a sigaretta in bucca

chi no t’iat a minèsciri mancu s’aggraviu

cun su coru

unu campusantu de tristura spantada,

de dolori airau.

 

Tui piccioccu de su Nord

tui piccioccu de su Sud,

no seis is giovunus passaus triunfantis

in is bias de una piccinnìa attesu,

povinas is pipìus eis occius chi zerriànt

american bombon american bombon,

interrau eis po sempri sa giovunesa

prus de is annus, de totu is annus longus

passaus abettendi de badas.

Poesieultima modifica: 2009-03-17T08:40:31+01:00da zicu1
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento